Toestemmingsformulier in verband met privacywetgeving

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, heeft FINDIEN in bepaalde gevallen, voordat de inhoud van het dossier van een cliënt/betrokkene met derden mag bespreken, formeel schriftelijke toestemming nodig van de cliënt/betrokkene. Door het ondertekenen van het toestemmingsformulier door de cliënt/betrokkene zelf is deze toestemming tot stand gekomen.

 

7 Privacyreglement Findien
PDF – 229.9 KB 136 downloads
Findien Toestemmingsformulier
PDF – 91.2 KB 130 downloads

Privacyreglement Findien

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement:                   Dit privacyreglement;

Privacywetgeving:        Wet bescherming persoonsgegevens

                                      (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 1. Toelichting op het Reglement

 

FINDIEN mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft FINDIEN de plicht om haar cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door FINDIEN worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

FINDIEN vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft FINDIEN in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens FINDIEN expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

 1. De persoonsgegevens die FINDIEN gebruikt en het doel van het gebruik

 

FINDIEN verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van FINDIEN, een werknemer van of werkzaam persoon bent van FINDIEN of u via het aanmeldformulier contact met ons opneemt. FINDIEN verzamelt:

 • Voor en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geboortedatum en -plaats,
 • BSN nummer,
 • Geslacht,
 • Kopie legitimatiebewijs,
 • Bankrekeningnummer,
 • Salaris- of uitkering- of pensioengegevens,
 • Vermogens- en schuldengegevens
 • Gegevens partner (incl. BSN nr.), kinderen en burgerlijke staat.

 

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met FINDIEN sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • uitspraak van de rechtbank om de bewindvoering uit te kunnen uitvoeren (1 BW. Art 431 e.v.);
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

 

FINDIEN verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de FINDIEN - organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die FINDIEN met u heeft gesloten.

 

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • FINDIEN verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam oor FINDIEN worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door FINDIEN beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor FINDIEN om in te loggen in het digitale systeem.
  • de personen werkzaam voor FINDIEN hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan FINDIEN verstrekte persoonsgegevens;
  • FINDIEN heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. FINDIEN hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur/ declaratie verleende dienst/uit overeenkomst nagekomen afspraak, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal FINDIEN zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 

 

 1. Uw rechten als betrokkene 
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens  sturen naar info@findien.nl of Findien, Postbus 19069, 2500 CB Den Haag.

 

Privacyreglement FINDIEN

versie december 2018